25 Ιουλίου 2016

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 1. Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών. Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, να ενημερώσει τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό σχετικά με την απόδοση ή μη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών .                                                                                   
 1. Η αποζημίωση σε τρίτους βάση δικαστικών αποφάσεων.
 1. Αποζημιώσεις απολυθέντων υπαλλήλων.
 1. Η αποζημίωση που καταβάλει επιχείρηση σε κληρονόμους φονευθέντος από πτώση –συνεπεία σεισμού – κτιρίου ιδιοκτησίας της.
 1. Αποζημίωση βάσει νόμου που καταβάλει εκμισθώτρια στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης.
 1. Αμοιβές προς άλλους ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών κ.λ.π.).
 1. Αμοιβές μηχανικών για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους και εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος οικοδομής (π.χ. σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, επιμετρήσεις, οριοθετήσεις, κλπ.).
 1. Αμοιβές προς τρίτους οι οποίοι λόγω ύψους αμοιβών (έως 5000€) δεν εκδίδουν οι ίδιοι φορολογικά στοιχεία (καθαρίστριες, ευκαιριακά απασχολούμενοι κ.λ.π.)
 1. Οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των μελών ή εταίρων των εταιριών ελευθέριων επαγγελμάτων δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (σχετ. 1006184/ 122/Α0012/22.1.02 έγγραφο).

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

 1. Ασφάλιστρα για την ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων.
 1. Ασφάλιστρα πυρός.
 1. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
 1. Ασφάλιστρα ομαδικής ασφάλισης ζωής του εργατοτεχνικού προσωπικού και για μέλη διοικητικού συμβουλίου ΑΕ μέχρι του ποσού 1.500€

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

 1. Ενοίκια επαγγελματικών εγκαταστάσεων με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. ακόμη και αν η μεταγενέστερη τροποποίηση του αρχικοί μισθωτηρίου δεν έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ.
 1. Τεκμαρτό μίσθωμα επί ιδιοχρήσεως (εφόσον δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα )
 1. Ενοίκια μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 1. Ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης
 1. Για χρηματοδοτική μίσθωση σε εταιρείες leasing.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 1. Προσωπικού
 1. Υλικών, αγαθών με μεταφορικά με μέσα τρίτων

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΤΣΜΕΔΕ για τους έμμισθους μηχανικούς που απασχολούν ( εργοδοτικές εισφορές ).
 1. Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, έστω και αν το τηλέφωνο ή ο μετρητής έχει παραμείνει στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 1. Ταχυδρομικών υπηρεσιών – σταθερών τηλεφώνων, ADSL γραμμές
 1. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας (50% της δαπάνης)
 1. Αποθήκευσης, φύλαξης, εκθέσεων
 1. Γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα, αναλώσιμα, υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων )
 1. Καύσιμα και υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας, φαρμακείου
 1. Κοινόχρηστα
 1. Προμήθειες τραπεζών
 1. Προμήθειες τρίτων για αγορές, πωλήσεις, μεσιτείες, κλπ.
 1. Δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων
 1. Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. ισολογισμών
 1. Κρατήσεις, φόροι – τέλη (εκτός του φόρου εισοδήματος)
 1. Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά
 1. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις ( ΤΕΕ, σύλλογοι κλαδικοί , σύλλογοι εργασιακοί)
 1. Χορηγίες με προϋποθέσεις και εφόσον δεν εκπίπτουν ως δαπάνη μείωσης φορολογητέου εισοδήματος.
 1. Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
 1. Έξοδα διανυκτερεύσεων και διατροφής πελατών κ.λ.π.
 1. Συντήρηση και λειτουργία παγίων που ενδείκνυται αποκλειστικά με το αντικείμενο των εργασιών
 1. Μεταφορικά έξοδα λόγω αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (ως έδρας)
 1. Διαμονής, διατροφής, μετακίνησης όταν μετακινούνται μακριά από την έδρα τους στα πλαίσια της εκτέλεσης της εργασίας
 1. Τα ποσά των διαφημίσεων που βαρύνουν τον ελεύθερο επαγγελματία

23.Τα ποσά των δαπανών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού .

24.Οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή τους πελάτες.

 1. Οι κρατήσεις 2% υπέρ του ΤΕΕ επί μελετών και επιβλέψεων τεχνικών έργων .
 1. Κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και 1% υπέρ Ε.Μ.Π.

Δαπάνες Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων – Μισθωμάτων leasing.

Οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων leasing Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων εκπίπτουν κατά ποσοστό 70% από το ακαθάριστο εισόδημα για αυτοκίνητα έως 1600 κυβικά και 35% για τα αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού.

Μισθώματα leasing ακινήτων

Τα μισθώματα για leasing διαμερίσματος το οποίο μετά την ανακαίνιση του θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα.- Ελεύθερος επαγγελματίας αγόρασε με το σύστημα leasing ένα

Το τεκμαρτό ενοίκιο από την ιδιοχρησιμοποίηση ιδιόκτητου χώρου ως γραφείου, εκπίπτει ως δαπάνη εφόσον δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασιλίσσης Σοφίας 30

Πτολεμαΐδα, T.K 50200

Δευτέρα - Παρασκευή

08:00 - 13:30 και 17.30 - 20.30

Σάββατο

08:00 - 13:30

2463053155

kotzabasislog (@) yahoo.gr

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


facebook  twitter  youtube

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Φορολογικά Φυσικών Προσώπων ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ